Tworzymy Wędkarski Klub Sportowy

Tworzymy Wędkarski Klub Sportowy

Witam.

Zapraszam wszystkich chętnych, rodziców i młodzież, oraz dorosłych do wspólnego przedsięwzięcia utworzenia Wędkarskiego Klubu Sportowego ” Gozdawa Team”, Klub będzie działał w oparciu o znowelizowane przepisy PZW ( Polski Związek Wędkarski)i ustawy o związkach sportowych.

Klubowicze działają w oparciu o członkostwo w PZW, co wiąże się z opłacaniem składek przewidzianych regulaminem opłat.

Informacje na bieżąco będą dostępne na stronie.

 

Projekt statutu  znajduje się poniżej.

Wzór regulaminu WKS

WZORCOWY REGULAMIN
WĘDKARSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO
POLSKIEGO ZWIĄZKU WĘDKARSKIEGO
I. Postanowienia ogólne
1. Wędkarski Klub Sportowy PZW……………………………………………………………….., zwany
(nazwa klubu)
dalej klubem tworzony jest na podstawie §45 p.9 Statutu Polskiego Związku
Wędkarskiego, skupia członków PZW, pragnących dobrowolnie uprawiać wędkarski
sport wyczynowy*
2. Klub zarejestrowano uchwałą nr ……… Zarządu Okręgu PZW z dnia ………………………
i wpisano do Rejestru wędkarskich klubów sportowych PZW prowadzonego przez
Główny Kapitanat Sportowy.
3. Siedzibą władz klubu jest …………………………………………………………………………………….
(dokładny adres)
4. Terenem działania klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.
5. Klub może tworzyć sekcje w poszczególnych dyscyplinach wędkarskich.
II. Cele i środki działania klubu
1. Celem klubu jest organizowanie i przeprowadzanie współzawodnictwa sportowego w
dyscyplinach wędkarskich, według wzorców stosowanych w polskich związkach
portowych.
2. Klub realizuje swoje cele poprzez :
1) doskonalenie umiejętności zawodników w zakresie wędkarstwa sportowego,
2) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z innymi klubami i jednostkami
organizacyjnymi PZW,
3) czynny udział zawodników klubu w zawodach na terenie kraju i za granicą,
4) tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i wiedzy wędkarskiej ,
5) pozyskiwanie sponsorów,
6) inspirowanie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska wodnego.
III. Członkowie klubu
1. Członkiem klubu może być każdy członek PZW oraz członek uczestnik zainteresowany
udziałem w sportowym współzawodnictwie wędkarskim lub będący sympatykiem tego
współzawodnictwa.
2. Członkiem wspierającym klubu może być osoba fizyczna lub osoba prawna, deklarująca
poparcie materialne w zakresie rozwoju sportu wędkarskiego, przez zawarcie umowy
sponsoringu.
3. Przyjęcie do klubu następuje w drodze złożenia do zarządu klubu pisemnej deklaracji
członkowskiej i decyzji zarządu klubu potwierdzającej przyjęcie w poczet członków.
4. Członek klubu może w danej dyscyplinie wędkarskiej należeć wyłącznie do jednego
klubu.
5. Członek klubu ma prawo :
1) wybierać i być wybieranym do władz klubu,
2) uczestniczyć w pracach klubu,
3) reprezentować barwy klubu w zawodach i innych imprezach w okręgu, w kraju i za
granicą,
4) korzystać z urządzeń i sprzętu klubu na zasadach określonych przez zarząd klubu,
5) poddawać ocenie działalność klubu, zgłaszać wnioski i postulaty do zarządu klubu,
6) nosić odznakę klubu,
7) być wyróżnianym za szczególne i wybitne osiągnięcia sportowe.
6. Członek klubu ma obowiązek :
1) brać czynny udział w realizacji celów i zadań klubu oraz w walnych zebraniach klubu,
2) przestrzegać regulaminu klubu i uchwał władz klubu,
3) dbać o należyty stan sprzętu i innych składników majątkowych, stanowiących
wyposażenie klubu,
4) kierować się zawsze zasadą koleżeństwa, godnie reprezentować barwy klubu oraz
strzec etycznych zachowań,
5) opłacać w terminie składkę członkowską klubu.
7. Członkostwo klubu ustaje na skutek:
1) pisemnej rezygnacji członka klubu,
2) uchwały zarządu klubu o skreśleniu lub wykluczeniu w przypadku : nie
przestrzegania regulaminu i uchwał władz klubu, nie uczestniczenia w pracach
klubu, działania na szkodę klubu, a także nie opłacenia w ciągu trzech miesięcy
składki członkowskiej klubu po terminie uchwalonym przez zarząd klubu,
3) zgonu członka klubu.
8. Członek klubu ukarany wykluczeniem z PZW lub zawieszeniem praw członkowskich
przez sąd koleżeński PZW automatycznie traci członkostwo w klubie.
IV. Władze i organy kontrolne klubu
1. Władzami klubu są :
1) walne zebranie członków klubu,
2) zarząd klubu.
2. Organem kontrolnym klubu jest komisja rewizyjna klubu.
Walne zebranie członków klubu
1. Do kompetencji walnego zebrania członków klubu należy :
1) wybór i odwołanie prezesa zarządu klubu, członków zarządu klubu oraz komisji
rewizyjnej klubu, zgodnie z ordynacją wyborczą uchwaloną przez walne zebranie
członków klubu,
2) zatwierdzanie planu działania i rocznego budżetu klubu,
3) rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań z działalności klubu, w tym
sprawozdań finansowych,
4) uchwalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej klubu,
5) dokonywanie corocznej oceny działalności zarządu i komisji rewizyjnej klubu.
2. Uchwały walnego zebrania członków klubu są podejmowane w głosowaniu jawnym
zwykłą większością głosów, w pierwszym terminie w obecności co najmniej ½ liczby
członków, a w drugim terminie niezależnie od liczby obecnych na zebraniu.
3. Walne zebranie członków klubu zwołuje zarząd klubu co najmniej raz w roku.
4. Walne zebranie członków klubu sprawozdawczo-wyborcze odbywa się co cztery lata w
terminach uzgodnionych z zarządem okręgu PZW.
5. O terminie i miejscu walnego zebrania zarząd klubu powiadamia członków z
wyprzedzeniem 21 dniowym przed terminem zebrania.
Zarząd klubu
1. Zarząd klubu liczy od 3 do 7 członków wraz z prezesem wybranym w trybie odrębnym.
2. Na pierwszym posiedzeniu zarządu, które powinno się odbyć najpóźniej w ciągu 7 dni
od dnia wyborów, członkowie zarządu wybierają spośród siebie, na wniosek prezesa:
– wiceprezesa,
– sekretarza,
– skarbnika,
– do trzech członków zarządu.
3. Zarząd klubu odbywa posiedzenia w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz w
kwartale.
4. W okresie między posiedzeniami zarządu, pracą klubu kieruje, jak również reprezentuje
klub na zewnątrz, prezes lub wyznaczony przez niego jeden z członków zarządu.
5. Do zakresu działania i kompetencji zarządu klubu należy :
1) realizacja uchwał walnego zebrania członków klubu,
2) kierowanie bieżącą działalnością klubu,
3) zwoływanie walnych zebrań członków klubu,
4) reprezentowanie klubu na zewnątrz,
5) organizowanie i przeprowadzanie imprez sportowych,
6) zarządzanie powierzonymi klubowi majątkowymi środkami rzeczowymi i
finansowymi
oraz wykonywanie w tym zakresie pełnomocnictw zarządu okręgu PZW,
7) przygotowywanie planu pracy i projektu preliminarza przychodów i wydatków klubu,
8) opracowywanie rocznych sprawozdań finansowych i przekazywanie ich do
sprawozdawczości zbiorczej macierzystego okręgu,
9) szkolenie młodzieży,
10) opracowywanie regulaminów pracy wewnątrz klubu i podejmowanie uchwał w
sprawach członkowskich,
11) zawieranie umów ze sponsorami z upoważnienia zarządu okręgu PZW,
12) powoływanie trenera i kierowników reprezentacji klubu biorących udział w zawodach
sportowych,
13) wykonywanie innych zadań związanych z działalnością klubu.
Komisja rewizyjna klubu
1. Komisja rewizyjna klubu składa się z 3 do 5 członków wybranych przez walne zebranie
członków klubu, którzy wybierają spośród siebie przewodniczącego i zastępcę.
2. Do zakresu działania komisji rewizyjnej klubu należy :
1) kontrolowanie działalności gospodarczej i finansowej klubu, w tym opiniowanie
rocznego sprawozdania finansowego,
2) występowanie z wnioskami pokontrolnymi do zarządu klubu,
3) składanie sprawozdań ze swej działalności na walnym zebraniu członków klubu i
występowanie z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla członków ustępującego
zarządu klubu.
3. Komisja rewizyjna może kontrolować działalność klubu w każdym czasie, jednak nie
rzadziej niż raz w roku.
4. Upoważniony przedstawiciel komisji rewizyjnej klubu ma prawo uczestniczenia z
głosem doradczym w posiedzeniach zarządu klubu.
5. W sprawach nadzwyczajnych komisja rewizyjna może zażądać zwołania
nadzwyczajnego walnego zebrania członków klubu.
6. Działalność klubu może być poddana kontroli okręgowej komisji rewizyjnej.
V. Fundusze klubu
1. Fundusze klubu składają się z :
1) wpisowego i składek członkowskich klubu,
2) darowizn sympatyków wędkarstwa oraz sponsorów w oparciu o zawarte umowy ,
3) dotacji i subwencji przyznanych przez zarządy kół i okręgów prawomocnymi
uchwałami,
4) innych dochodów z działalności klubu, stanowiących w całości przychody statutowe.
3. Gospodarka finansowa klubu prowadzona jest na podstawie corocznie uchwalanego
budżetu, a dokumentowanie przychodów i wydatków oraz ich ewidencja księgowa
prowadzona jest zgodnie z przepisami obowiązującymi w PZW.
4. Budżet i sprawozdanie finansowe klubu jest częścią składową sprawozdania
finansowego macierzystego okręgu.
5. W przypadku likwidacji klubu, która poprzedza uchwała zarządu okręgu PZW o jego
rozwiązaniu, wszystkie aktywa i pasywa klubu podlegają przeniesieniu do bilansu
macierzystego okręgu.
VI. Postanowienia końcowe
W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy
Statutu Polskiego Związku Wędkarskiego oraz uchwały podjęte przez Zarząd Główny
i macierzysty zarząd okręgu.

Kontakt: gozdawaryby@gmail.com

Content Protection by DMCA.com

About adminryby

Ośrodek zajmujący się wypoczynkiem i szkoleniem wędkarskim. Do dyspozycji mamy staw komercyjny z bogatym stanem rybnym. Uczymy nowych technik wędkowania. Współpracujemy z praktykami którzy przekazują zdobytą wiedzę i uczą młodzież oraz dorosłych. Wypoczynek w pięknych okolicach na każdą kieszeń.

View all posts by adminryby